Τρίτη, 22/05/2018


news menu leftnews menu right
Πρωτοσέλιδο Ελλάδα Δύο νέα προγράμματα, «ανάχωμα» στην ανεργία
Δύο νέα προγράμματα, «ανάχωμα» στην ανεργία Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 11:03

oaed progr31 8 17

Θέσεις για 10.000 μακροχρόνια ανέργους και 2.000 κοινωνικά ευάλωτα άτομα

«Ανάχωμα» στην ανεργία, που αποτελεί πληγή στην χώρα μας, θα αποτελέσουν δύο νέο προγράμματα που ξεκινούν.

Το πρώτο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), αφορά στην απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης και η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου  και ώρα 10.00 π.μ..

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι, ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ, μηνιαίως.

Οι δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπαγωγής- εντολή κενής θέσης -υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/), στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά τους όπου θα προσληφθεί ο ωφελούμενος, προκειμένου να παραλάβουν κλειδάριθμο, προσκομίζοντας το καταστατικό επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της, καθώς και το ΑΦΜ της. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στη συνέχεια, θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση, που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.

Πρόγραμμα, για την πρόσληψη 2.000 κοινωνικά ευάλωτων ατόμων

Στο μεταξύ, την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 κοινωνικά ευάλωτων ατόμων, αποφάσισαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γεώργιος Χουλιαράκης και η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.

Οι προσλήψεις αφορούν Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένους από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένους και νεαρούς που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

- Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) και γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

- Σε επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ, σύμφωνα με την περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234).

Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος, θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται ότι η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 39.600.000 ευρώ:

- Για το έτος 2017: 2.000.000 ευρώ

- Για το έτος 2018: 5.000.000 ευρώ

- Για το έτος 2019: 10.000.000 ευρώ

- Για το έτος 2020: 12.000.000 ευρώ

- Για το έτος 2021: 10.600.000 ευρώ

Στο πρόγραμμα υπάρχει πρόβλεψη και για την επιχορήγηση 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

 

papastratos300x250